เกี่ยวกับอีสานไกด์ นโยบายการใช้งาน สินค้าและบริการ ลงโฆษณากับเรา คุยกับเว็บมาสเตอร์ แผนที่เว็บไซต์ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเว็บไซต์
 
     
 
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เว็บอีสานไกด์ ดอทคอม

อีสานไกด์ ดอทคอม เว็บแรกสู่อีสานที่คุณคิดถึง เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการรวมรวม ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ บทความ ข้อมูลทางวิชาการ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว สาระและความบันเทิง ซึ่งเป็นข้อมูล ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น

 

อีสานไกด์ ดอทคอม ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสาธารณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ และมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อทางออนไลน์เข้ามายังเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยที่สุด  และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของอีสานไกด์ ดอทคอม ขอเรียนว่า เว็บ อีสานไกด์ ดอทคอม มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์อีสานไกด์ ดอทคอม ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ อีสานไกด์ ดอทคอม ซึ่งจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ อีสานไกด์ ดอทคอมได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสมาชิก

 

หรือมีกรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว  โดยขอเรียนว่า เว็บไซต์อีสานไกด์ ดอทคอม  ปัจจุบันได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซต์ อีสานไกด์ ดอทคอมโดยเคร่งครัด

 

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น โดยการส่งข้อมูลเพื่อทำการเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์อีสานไกด์ ดอทคอม เพื่อให้สมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซต์คนอื่นๆ ได้รู้จัก เพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน หรือใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ท่านตกลงว่าจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

 

 ท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บอีสานไกด์ ดอทคอม หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของบุคคลอื่นทั่วไป อีสานไกด์ ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และอีสานไกด์ ดอทคอม  ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก
อีสานไกด์ ดอทคอม มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก ซึ่งจะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลเว้นแต่ว่า อีสานไกด์ ดอทคอม ได้รับความเสียหายการจากถูกระเมิดสิทธิ และการกระทำดังกล่าวก็ต่อเมื่อ  
     (1)เพื่อใช้ในกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยงข้อง
     (2)เพื่อใช้ในปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของอีสานไกด์ ดอทคอม
     (3)เพื่อใช้ในการพิสูจน์้ตามเงื่อนไขข้อตกลงของอีสานไกด์ ดอทคอม
     (4)เพื่อใช้ในปกป้องสิทธิหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

 

การจำกัดสิทธิความรับผิด
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทางเว็บไซต์ อีสานไกด์ ดอทคอม ถือว่าผู้ใช้บริการรับรองและให้ความยินยอมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้  ข้อมูลทางวิชาการ  สาระและความบันเทิง ข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ของ อีสานไกด์ ดอทคอมเป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่โดยสาธารณชน ที่ถูกส่งขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน และหรือที่ปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์ของ อีสานไกด์ ดอทคอม

 

ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ไม่ใช่ความคิดเห็นของ อีสานไกด์ ดอทคอมและไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจาก อีสานไกด์ ดอทคอมอาจจะไม่เหมาะสม ซึ่งผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณในการใช้ หรือเชื่อถือข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้น การตัดสินใจใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง  ซึ่งอีสานไกด์ ดอทคอมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ อ้างอิง หรือเชื่อถือในข้อมูลและเนื้อหาในเว็บ อีสานไกด์ ดอทคอม นี้

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเว็บไซต์
อีสานไกด์ ดอทคอม อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์ หรือแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ไม่ว่าเวลาใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลภายนอกใด ๆ

 

ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้น ๆ ดังนั้น อีสานไกด์ ดอทคอมจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์อีสานไกด์ ดอทคอม

 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายฉบับนี้ อีสานไกด์ ดอทคอมยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ อีสานไกด์ ดอทคอม