อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด   หน้าแรกอีสานไทบ้าน | ประวัิติศาสตร์อีสาน | ตำนาน เรื่องเล่า | เที่ยวตามอำเภอใจ | วิถีชีวิตชาวอีสาน | อีสานไทบ้าน |
 

หัวเมืองลาวอีสาน

โพสต์เมื่อ 17 ก.ค 2557 10:39 น. ผู้ชม 4,756
ปรับขนาดตัวอักษร :
 
 

หัวเมืองลาว-อีสาน หมายถึงบรรดาหัวเมืองเดิมทั้งหลายที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามในอดีต และบรรดาหัวเมืองเก่าแก่ทั้งหลายที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรล้านช้างโบราณ มาแต่ตั้งสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณีมหาราช

 

ซึ่งหัวเมืองลาวอีสานเหล่านี้ตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำโขงทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา กินอาณาเขตตั้งแต่ภาคอีสานของประเทศไทยทั้งหมด และอาณาเขตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) อันประกอบด้วยลาวเหนือ ลาวกลาง และลาวใต้ พร้อมทั้งกลุ่มหัวเมืองลาวพวนเชียงขวาง และหัวพันห้าทั้งหก และยังรวมไปถึงอาณาเขตของดินแดนสิบสองจุไท และอาณาเขตของราชอาณาจักรล้านนา บางเมืองที่เคยอยู่ในการปกครองของเมืองหลวงพระบาง

 

หัวเมืองเหล่านี้ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งส่วนมากมักเป็นชาติพันธุ์ลาว หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมลาว พร้อมทั้งอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้านายจากราชวงศ์ลาวเป็นส่วนใหญ่ ชาติพันธุ์อื่นๆ เหล่านี้ประกอบด้วย ลาวอีสาน ลาวลุ่ม ลาวเทิง ลาวสูง ซึ่งแตกออกไปเป็นหลายพวก อาทิ ขะมุ (ขมุ) ข่าแจะ กระโซ่ (โซ่) กะเลิง กะตัง กะตู กะแสง (กะเสง) กะตาง กายัก ไทส่งดำ (ไททรงดำ) ไทดำ ไทแดง ไทเหนือ ไทขาว ไทภู (ผู้ไท หรือภูไท) ไทพวน ไทลื้อ บรู ลั๊วะ (ละว้า) ย้อ (ญ้อ) โย้ย โยน (ยวน) เย้า (ย้าว) แสก ข่า มอย ม้ง งวน บิด ดำ หอก ฮ้อ แซ ออง แงะ ก่อ กุ่ย เจง อิน (โอย)

 

ละแว ละแนด ละเม็ด ละเวน ละแง แลนแตน ตะโอย ตาเลียง (ตาเหลียง) สีดา บ่าแวะ มะกอง มูเซอ สามหาง ผู้น้อย ผู้เทิงไฟ เขลา ปันลุ อาลัก เทิงน้ำ เทิงบก เทิงโคก อินทรี ยาเหียน ชะนุ ม้งลาย ม้งขาว ม้งดำ โซโล รุนี ลาวส่วย ยาเหิน ขะแมลาว แกนปานา เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยชาติพันธุ์เขมร ส่วย กูย ไทยโคราช (ไทเดิ้ง) ไทยสยาม ไทยอยุธยาเดิม ญวณ (เวียตนามหรือแกว) หรือแกวลาว ด้วยบางส่วน

 

บรรดาหัวเมืองเหล่านี้ มีลักษณะทางพัฒนาการที่ยาวนาน หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เต็มไปด้วยสีสันทางการเมือง พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา ลัทธิพิธีกรรม กระบวนการทางความคิดเชิงอำนาจของนักปกครอง ระบบการปกครอง และความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ หัวเมืองเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างมหคุณูปการในการวางรากฐานของความเป็นรัฐชาติให้แก่สยาม แต่ยังสร้างความน่าตื่นเต้นและความวุ่นวายทางการเมืองการปกครองให้แก่สยามอีกด้วย

 

เนื่องจากเจ้านายที่ปกครองบรรดาหัวเมืองเหล่านี้ มากกว่าร้อยละ ๙๐ ไม่ใช่เจ้านายในราชวงศ์ไทยสยาม และช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศมหาอำนาจตะวันตกอย่างฝรั่งเศส ได้มีความพยายามเข้ามาแทรกแซงกิจการทางการเมืองการปกครองในดินแดนหัวเมืองเหล่านี้นั่นเอง

 

ประมวลนามหัวเมืองลาวอีสานและนามเจ้าเมืองทั้งหมด
การจำแนกกลุ่มหัวเมืองลาวอีสานดังต่อไปนี้ จะเป็นการจำแนกกลุ่มตามลักษณะที่ตั้ง ภูมิศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มเมือง ซึ่งต่างจากการจำแนกเป็นหัวเมืองลาวฝ่ายต่างๆ เมื่อครั้งรัชการที่ ๕ เพราะการจำแนกในสมัยนั้นก็เพื่อความสะดวกในการจัดการปกครอง หัวเมืองต่างๆ นั้น มีดังนี้

 

กลุ่มลาวใต้
เมืองนครกาลจำบากนัคบุรีศรี (เมืองนครกาลจำบากนาคบุรีศรี) เจ้าเมืองคือ พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร
เมืองนครจำปาศักดิ์ (เมืองเก่าคันเกิง เมืองป่าศักดิ์ หรือเมืองนครจำปาบาสัก) เจ้าเมืองคือ เจ้าพระวิชัยวรราชสุริยวงศ์ขัติยราชหรือเจ้ายุติธรรมสุนทร
เมืองนครเพ็ง (เมืองคันซมซัว) เจ้าเมืองคือ พระจันทสุริยวงศ์
เมืองคำทองน้อย เจ้าเมืองคือ พระพุทธพรหมวงศา
เมืองคำทองใหญ่ (เมืองคำทองหลวง) เจ้าเมืองคือ พระสุวรรณราชวงศา
เมืองเซลำเภา (เมืองเซลำเพา) เจ้าเมืองคือ พระณรงค์ภักดีหรือพระณรงค์ลำเพา
เมืองธาราบริวัตร (เมืองธาราบริรักษ์) เจ้าเมืองคือ พระยาภักดีศรีสิทธิสงคราม
เมืองอุทุมธารา เจ้าเมืองคือ พระสุริยวงศา
เมืองศิริจำบัง (เมืองศรีจำบัง)
เมืองโพนทอง เจ้าเมืองคือ พระอินทร์ศรีเชียงใหม่
เมืองบัวบุณฑริก (เมืองบัว) เจ้าเมืองคือ พระอภัยธิเบศร์วิเศษสงคราม
เมืองกุสุมาลย์คีรี (เมืองกุสุมาคีรี หรือเมืองกุสุมานคีรี)
เมืองสุวรรณคีรี เจ้าเมืองคือ พระสุริยวงศา
เมืองวาปีไพรบูรณ์ (เมืองวาปีไพบูลย์) เจ้าเมืองคือ พระพิศาลสุรเดช
เมืองมธุรสาผล เจ้าเมืองคือ พระจันทร์ศรีสุราช
เมืองสูตนคร (เมืองสุดนคร)
เมืองสูตวารี (เมืองสุดวารี)
เมืองเชียงแตง (เมืองหางโขง หรือเมืองหางโค) เจ้าเมืองคือ พระอุดมเดช
เมืองแสนปาง เจ้าเมืองคือ พระศรีมหาเทพ
เมืองสีทันดร (เมืองโขง เมืองดอนโขง หรือเมืองสี่พันดอน) เจ้าเมืองคือ พระอภัยราชวงศา
เมืองอัตตะปือ (เมืองอิดกระบือ)
เมืองโสกเมืองซุง
เมืองมูลปาโมกข์ เจ้าเมืองคือ พระวงศาสุรเดช
เมืองสาละวัน (เมืองสาระวัน หรือเมืองมั่น) เจ้าเมืองคือ พระเอกราชา
เมืองสะพาด
เมืองสะพังภูผา (เมืองสะพังภูษา) เจ้าเมืองคือ พระราชฤทธิ์บริรักษ์
เมืองเจียม
เมืองปากแซง
เมืองบังพวน เจ้าเมืองคือ พระจันทสุริยวงศ์
เมืองโดมประดิษฐ์ (เมืองโดดประดิษฐ์) เจ้าเมืองคือ พระดำรงสุริยเดช

 

กลุ่มลาวเหนือ
เมืองนครหลวงพระบาง (เมืองเชียงดงเชียงทอง หรือเมืองเซ่า) เจ้าเมืองคือ พระเจ้าฟ้างุ้มแหล่งธรณีมหาราช, พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ, พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร หรือพระเจ้าสักรินทรฤทธิ์
เมืองเชียงขวาง (เมืองพวนเชียงขวาง) เจ้าเมืองคือ พระพนมสารนรินทร์
เมืองคูน
เมืองแสน
เมืองพาน (เมืองพวน หรือเมืองนาน)
เมืองงัน (เมืองงาม หรือเมืองงาน)
เมืองสุย (เมืองสูย หรือเมืองโสย)
เมืองจีน (เมืองจิม)
เมืองโพนสิม
เมืองหงสาวดี เจ้าเมืองคือ พระยาหงษาวดี
เมืองนำภูน
เมืองนำอาย
เมืองเพียง
เมืองทุง
เมืองด่านขวา
เมืองเชียงเงิน
เมืองมวย
เมืองสะกก
เมืองหิว
เมืองบุญวัง
เมืองหะท้าว
เมืองไต
เมืองปักแสง
เมืองงอย
เมืองกาสี

 

กลุ่มลาวกลาง
เมืองนครจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตมราชธานี (เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองจันทบุรี หรือเมืองจันทปุระ) เจ้าเมืองคือ สมเด็จพระเจ้าอภัยพุทธบวร ไชยเชษฐามหาราช
เมืองศรีโคตรบอง (เมืองโคตะบอง หรือเมืองศรีโคตรบูร) เจ้าเมืองคือ เจ้าพระยานครหลวงพิชิตราชธานี ศรีโคตรบูรหลวง หรือพระยาศรีโคตรบอง
เมืองเวียงคำ (เมืองเวียงคุคำ)
เมืองไผ่หนาม เจ้าเมืองคือ พระยาเภา
เมืองวัง
เมืองวังอ่างคำ (เมืองวังอั่งคำ หรือเมืองวังคำ)
เมืองวังมน (เมืองวังมล)
เมืองคำเกิด เจ้าเมืองคือ พระคำก้อน หรือพระลำดวน
เมืองคำม่วน (เมืองคำม้วน) เจ้าเมืองคือ พระยอดเมืองขวาง
เมืองมหาชัยกองแก้ว (เมืองมหาชัยก่องแก้ว หรือเมืองยมราช)
เมืองภูวานากระแด้ง เจ้าเมืองคือ ท้าวเทพกัลยา
เมืองจำพรแก้งกอก (เมืองจุมพอน หรือเมืองชุมพรแก้งกอก)
เมืองเชียงฮ่ม (เมืองเซียงฮม) เจ้าเมืองคือ ท้าวนี หรือท้าวบัว
เมืองผาบัง
เมืองรม (เมืองฮม)
เมืองทาง (เมืองหาง)
เมืองเซกะตาก
เมืองเซกะปอง (เมืองกะบอง เมืองกะปอง หรือเมืองตะบองขอน) เจ้าเมืองคือ ท้าวไชยเชษฐ์
เมืองปากเซบั้งไฟ
เมืองสุวรรณเขต (เมืองสะหวันนะเขต)
เมืองหลวงโพนสิม (เมืองโพนสิม) เจ้าเมืองคือ เจ้าจันทรสุริยวงศ์
เมืองแสก (เมืองแซก)
เมืองสองคอนดอนดง (เมืองสองคอน)
เมืองลำเนาหนองปรือ (เมืองลำเนาหนองผือ หรือเมืองลำเนาหนองผี)
เมืองพอง (เมืองพ้อง หรือเมืองพวง) เจ้าเมืองคือ ท้าวบัวศรีราชวงษ์
เมืองพะลาน (เมืองพลาน)
เมืองพิน (เมืองพิณ)
เมืองนอง
เมืองตะโปน (เมืองเซโปน)
เมืองคำอ้อคำเขียว
เมืองกวนกู่กวนงัว เจ้าเมืองคือ ท้าววิไชยทรงยศ หรือเจ้าฟ้ามุงเมือง
เมืองประชุมพนาลัย (เมืองประชุมวนาลัย หรือเมืองประชุม) เจ้าเมืองคือ พระศรีสุรศักดิ์สุนทร
เมืองบริคัณฑนิคม (เมืองปริคัณหนิคม)
เมืองหาว
เมืองบ่อ
เมืองว่า
เมืองหลวงปุงเลง (เมืองหลวงปุงลิง)
เมืองหอมท้าว เจ้าเมืองคือ เพียติ้วซอย หรือท้าวติวซอย
เมืองแสน

 

กลุ่มอีสานลุ่มน้ำโขง
เมืองนครบุรีราชธานี (เมืองนครพนม เมืองนคร หรือเมืองละคร) เจ้าเมืองคือ พระเจ้าขัติยวงศาราชบุตรมหาฤๅไชย ไตรทศฤๅเดช เชษฐบุรีศรีโคตรบูรณ์หลวง หรือพระยาพนมนครานุรักษ์ สิทธิศักดิ์เทพฤๅยศ ทศบุรีศรีโคตรบูรหลวง
เมืองมรุกขนคร (เมืองมฤคนคร) เจ้าเมืองคือ พระยานันทเสนหรือพระบรมราชา
เมืองธาตุพระนม (เมืองธาตุปะนม เมืองธาตุพนม หรือเมืองโคตะปุระ) เจ้าเมืองคือ เจ้าขุนรามราชรามางกูร หรือหลวงปราณีพุทธบริษัท
เมืองไชยสุทธิ์อุตมบุรี (เมืองไชยบุรี หรือเมืองชัยบุรี) เจ้าเมืองคือ พระไชยราชวงศา
เมืองเรณูนคร (เมืองเว) เจ้าเมืองคือ พระแก้วโกมล
เมืองรามราช (เมืองลำ) เจ้าเมืองคือ พระอุทัยประกาศ, พระอุทัยวิเศษสุนทร หรือพระไชยกุมาร
เมืองฮาม เจ้าเมืองคือ ท้าวบัว
เมืองอาจสามารถ (เมืองอาฑมาต) เจ้าเมืองคือ หลวงเอกอาสา
เมืองอากาศอำนวย เจ้าเมืองคือ หลวงผลานุกุล
เมืองท่าอุเทน เจ้าเมืองคือ พระศรีวรราช
เมืองสกลนครทวาปี (เมืองสกลนคร หรือเมืองเชียงใหม่) เจ้าเมืองคือ พระยาประจันตประเทศธานี ศรีสกลานุกรักษ์ อรรคเดโชชัย อภัยพิริยากรมพาหุ หรือ พระยาประเทศธานี
เมืองหนองหารน้อย (เมืองหนองละหาร หรือเมืองหนองหาร) เจ้าเมืองคือ พระพิทักษ์เขตต์ขันธ์
เมืองหนองหารใหญ่ (เมืองหนองหานหลวง) เจ้าเมืองคือ พระพิทักษ์เขื่อนขันธ์
เมืองกุสุมาลย์มณฑล เจ้าเมืองคือ พระอรัญอาสา หรือพระนรินทรภักดีศรีสิทธิสงคราม
เมืองพรรณานิคม (เมืองพันนานิคม) เจ้าเมืองคือ พระเสนาณรงค์
เมืองวานรนิวาส เจ้าเมืองคือ พระราชประชาราฎร์รักษา
เมืองสว่างแดนดิน เจ้าเมืองคือ พระสิทธิศักดิ์
เมืองวาริชภูมิ เจ้าเมืองคือ พระสุรินทรบริรักษ์
เมืองจำปาชนบท (เมืองพังโคน) เจ้าเมืองคือ พระบำรุงนิคมเขต หรือพระปทุมเทวาพิทักษ์
เมืองโพธิไพศาลนิคม (เมืองโพธิสาร)
เมืองภูวดลสอาง (เมืองภูวดลสะอาง)
เมืองมุกดาหารบุรี (เมืองมุกดาหาร หรือเมืองบังมุก) เจ้าเมืองคือ เจ้าพระยาจันทศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช, เจ้าจันทรเทพสุริยวงศ์ ดำรงรัฐสีมา มุกดาหาราธิบดี หรือ พระยาศศิวงศ์ประวัติ
เมืองพาลุกากรภูมิ เจ้าเมืองคือ พระอมรฤทธิธาดา
เมืองหนองสูง เจ้าเมืองคือ พระไกรสรราช
เมืองหนองคาย เจ้าเมืองคือ พระปทุมเทวาภิบาล
เมืองพานพร้าว (เมืองพันพร้าว)
เมืองกาสี (เมืองแมด)
เมืองโพนพิสัย เจ้าเมืองคือ พระยาโพนพิสัยสรเดช หรือพระยาสุนทรธรรมธาดา
เมืองกุมภวาปี
เมืองรัตนวาปี เจ้าเมืองคือ พระรัตนเขตรักษา
เมืองท่าบ่อ เจ้าเมืองคือ พระกุประดิษฐ์บดี
เมืองพะโค (เมืองปะโค) เจ้าเมืองคือ พระยามาลัย
เมืองเวียงคุก เจ้าเมืองคือ หมื่นกางโฮง
เมืองคาง

 

กลุ่มอีสานเหนือ
เมืองเลย (เมืองเซไล) เจ้าเมืองคือ หลวงศรีสงคราม
เมืองด่านซ้าย เจ้าเมืองคือ พระแก้วอาสา
เมืองหล่มสัก (เมืองลม หรือเมืองลุ่ม) เจ้าเมืองคือ พระยาสุริยวงษา
เมืองวังสะพุง (เมืองสะพุง)
เมืองเชียงคาน เจ้าเมืองคือ พระศรีอรรคฮาต หรือขุนคาน
เมืองปากเหือง เจ้าเมืองคือ พระอนุพินาศ
เมืองแก่นท้าว
เมืองนามฮุง (เมืองน้ำรุ่ง)
เมืองบัวชุม (เมืองบวชชุม) เจ้าเมืองคือ พระนครไชยสินนรินท
เมืองวิเชียรบุรี (เมืองศรีเทพ เมืองศรีถมอรัตน์ เมืองท่าโรง หรือเมืองอภัยสาลี) เจ้าเมืองคือ พระศรีถมอรัตน์, พระยาประเสริฐสงคราม หรือพระยาเลิศสงคราม
เมืองไชยบาดาล (เมืองชัยบาดาล) เจ้าเมืองคือ พระชัยบาดาล
เมืองเพชรบูรณ์ เจ้าเมืองคือ พระเพชรพิชัยปลัด หรือพระเพชรพิชภูมิปลัด

 

กลุ่มอีสานใต้
เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช (เมืองอุบลราชธานี) เจ้าเมืองคือ พระปทุมวรราชสุริยวงศ์, พระประทุมสุรราช หรือเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ ดำรงรัฐสีมา อุบลราชธานีบาล
เมืองเสนางคนิคม เจ้าเมืองคือ พระศรีสินธุสงคราม
เมืองพิมูลมังษาหาร (เมืองพิบูลมังสาหาร) เจ้าเมืองคือ พระบำรุงราษฎร
เมืองตระการพืชผล เจ้าเมืองคือ พระอมรดลใจ
เมืองมหาชนะชัย เจ้าเมืองคือ พระเรืองไชยชนะ
เมืองชานุมานมณฑล เจ้าเมืองคือ พระผจญจตุรงค์
เมืองพนานิคม เจ้าเมืองคือ พระจันทรวงศา
เมืองเกษมสีมา (เมืองเสมสีมา หรือเมืองม่วงสามสิบ) เจ้าเมืองคือ พระพิไชยชาญณรงค์
เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (เมืองหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลุ่มภู หรือเมืองกุมุทสัย)
เมืองเขมราฐธานี เจ้าเมืองคือ พระเทพวงศา
เมืองเดชอุดม เจ้าเมืองคือ พระศรีสุระ หรือพระศรีสุริยะ
เมืองวารินชำราบ เจ้าเมืองคือ พระกำจรจตุรงค์

 

กลุ่มเขมรป่าดง
เมืองสุรินทร์ (เมืองคูปะทายสะมันต์) เจ้าเมืองคือ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง หรือพระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์
เมืองสุรพินทนิคม (เมืองสุรพิณนิคม) เจ้าเมืองคือ พระสุรพินทนิคมานุรักษ์
เมืองชุมพลบุรี เจ้าเมืองคือ พระฤทธิรณยุทธ
เมืองสังฆะ (เมืองสังขะ หรือเมืองโคกอัจจะ) เจ้าเมืองคือ พระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ หรือพระยาสังขบุรีศรีนครอัจ
เมืองพรหมขันธ์ (เมืองจงกัล) เจ้าเมืองคือ พระยาสุรินทภักดีศรีประภัยสุมล
เมืองศรีขรภูมิพิไสย (เมืองศรีขรภูมิ) เจ้าเมืองคือ พระศรีขรภูมานุรักษ์
เมืองกันทรารมณ์ (เมืองกันทรารมย์) เจ้าเมืองคือ พระกันทรานุรักษ์
เมืองขุขันธ์ (เมืองคูขันธ์ หรือเมืองปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน) เจ้าเมืองคือ พระไกรภักดีศรีนครลำดวน
เมืองมะโนไพร (เมืองมะลูเปร) เจ้าเมืองคือ พระมโนจำนง
เมืองกันทรลักษณ์ เจ้าเมืองคือ พระกันทรลักษ์บาล
เมืองอุทุมพรพิไสย (เมืองอุทุมพรพิสัย) เจ้าเมืองคือ พระอุทุมพรเทศานุรักษ์
เมืองเดชอุดม
เมืองสนม
เมืองศรีสระเกษ (เมืองสระกำแพงโพนสามขา) เจ้าเมืองคือ พระยาวิเศษภักดี หรือพระยารัตนวงศา
เมืองราษีไศล (เมืองศรีไสล) เจ้าเมืองคือ พระผจญปัจนึก
เมืองบุรีรัมย์ (เมืองแปะ)
เมืองพลขัน
เมืองรัตนบุรี (เมืองเตา) เจ้าเมืองคือ พระศรีนครเตา หรือพระศรีนครชัย

 

กลุ่มหัวพันห้าทั้งหก
เมืองหัวเมือง เจ้าเมืองคือ ท้าวกง
เมืองซำเหนือ
เมืองซำใต้ เจ้าเมืองคือ องเวียน
เมืองเหยียบ
เมืองซ่อน
เมืองโสย เจ้าเมืองคือ พระยาอีสารอุตไท สุรินทฦๅไชยเตชนะสงคราม, พระยาสุรินทา, พระยาคำ, ตีเวียนกง หรือตีเวียนทุกทุม
เมืองเชียงค้อ (เมืองเซียงค้อ) เจ้าเมืองคือ วงเวียน
เมืองสบแอด (เมืองแอด) เจ้าเมืองคือ เพียคำ
เมืองเปา เจ้าเมืองคือ เพียฮม
เมืองอ้อ
เมืองซาง
เมืองแวน
เมืองพูน

 

กลุ่มไทยลาวโคราช
เมืองนครราชสีมา (เมืองโคราช เมืองคอนราช หรือเมืองโคราฆปุระ) เจ้าเมืองคือ เจ้าพระยากำแหงสงคราม รามภักดี อภัยพิริยบรากรมพาหุ, ออกญากำแหงสงครามรามภักดีพิรียภาหะ หรือเจ้าพระยานครราชสีมา
เมืองพิมาย (เมืองวิมาย หรือเมืองปราสาททมกลาง) เจ้าเมืองคือ กรมหมื่นเทพพิพิธ
เมืองนครจันทึก (เมืองจันทึก) เจ้าเมืองคือ พระนคร
เมืองปักธงชัย (เมืองปัก) เจ้าเมืองคือ พระยาวงศาอรรคราช
เมืองพุทไธสง (เมืองหมากเฟืองหนองหัวแรด) เจ้าเมืองคือ พระเสนาสงคราม
เมืองตะลุง (เมืองตะลุมดอ หรือเมืองประโคนชัย)
เมืองสูงเนิน
เมืองโชคชัย (เมืองกระโทก)
เมืองด่านขุนทด (เมืองพันชนะ)
เมืองโนนลาว (เมืองโนนไทย หรือเมืองสันเที๊ยะ)
เมืองโนนวัด (เมืองกลาง)
เมืองบัวใหญ่ (เมืองนอก)
เมืองนางรอง (เมืองนะรอง) เจ้าเมืองคือ พระยานางรอง

 

กลุ่มลาวชั้นใน
เมืองพนัสนิคม
เมืองพนมสารคาม เจ้าเมืองคือ พระพนมสารนรินทร์
เมืองสมุทรปราการ
เมืองลพบุรี
เมืองราชบุรี
เมืองปราจีนบุรี
เมืองสระบุรี
เมืองเพชรบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองนครไชยศรี

 

ขอบคุณข้อมูล : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 
 
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม
 
  เรื่องอื่นที่น่าสนใจ
 
เรื่องย่อ นางสิบสอง
นางสิบสองเป็นลูกเศรษฐี ซึ่งมีใจเมตตากรุ...
14 มิ.ย 2559 21:28 น.
ผู้ชม 723 0 ความคิดเห็น
เรื่องย่อ ขวานฟ้าหน้าดำ
นานมาแล้ว มีชายคนหนึ่งชื่อว่า อุทัย มีภ...
14 มิ.ย 2559 21:04 น.
ผู้ชม 520 0 ความคิดเห็น
 
เรื่องย่อ สิงหไกรภพ
ณ นครโกญจา พระเจ้าอินณุมาศและพระนางจันท...
14 มิ.ย 2559 21:22 น.
ผู้ชม 619 0 ความคิดเห็น
เรื่อง อุทัยเทวี
ณ นครใต้บาดาลอันเป็นเขตปกครองของ พญานาค...
31 พ.ค 2559 19:30 น.
ผู้ชม 643 0 ความคิดเห็น
 
 เรื่องย่อ พระทิณวงศ์31 พ.ค 2559 19:23 น.
 เจ้าหญิงนกกระจาบ31 พ.ค 2559 14:41 น.
 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย07 พ.ย 2558 17:52 น.
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ26 ส.ค 2558 13:54 น.
 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร25 ส.ค 2558 13:33 น.
 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร25 ส.ค 2558 10:53 น.
ค้นหาข่าวพิมพ์เลยที่นี่
 
 
 
 
เรื่องย่อ นางสิบสอง
 
เรื่องย่อ สิงหไกรภพ
 
เรื่องย่อ ขวานฟ้าหน้าดำ
 
เรื่อง อุทัยเทวี
 
เรื่องย่อ พระทิณวงศ์
 
 
 
 
 
ตำนาน พญานาคราช เทพเจ้าแห่งท้องน้ำ
 
ประเพณีบุญข้าวจี่
 
นิทานพื้นบ้าน นางผมหอม
 
ตำนานม้าคำไหล บ้านธาตุเมืองอุดรธานี
 
ตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่
 
 
 
 
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : หัวเมืองลาวอีสาน
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
   
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้