อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด   หน้าหลักแคมปัส | หนุ่มสาวหน้าใส | ทุนการศึกษา | เรียนต่อศึกษาต่อ | ข่าวและกิจกรรม | มหาลัยวิทยาลัย | พาเที่ยวโรงเรียน | ดูเรื่องย้อนหลัง | เว็บบอร์ดพูดคุย
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 โพสต์เมื่อ 22 ส.ค 2553 13:25 น. เปิดอ่าน 9,179
 
ปรับขนาดตัวอักษร :
Share
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนประถมวิสามัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เริ่มตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ในสมัยที่ขุนประสงค์จรรยาเป็นศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคามในฐานะโรงเรียนประถมวิสามัญเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 และฝึกหัดครูกสิกรรมขั้นต่ำ สอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 เท่านั้นจนถึงปี พ.ศ. 2478

 

ในปี พ.ศ. 2479 โรงเรียนได้เปลี่ยนไปใช้หลักสูตรโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ( ประเภท ข ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเมื่อ พศ 2481 ได้เปลี่ยนไปใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2481

 

ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิเศษขึ้นอีกหนึ่งชั้น ในปี พ.ศ. 2485 ได้ยุบเลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิเศษและได้ใช้หลักสูตรครูประชาบาล ( ป.บ.) มาแทนจนปี พ.ศ. 2488 กระทรวงศึกษาธิการได้โอนเงินอุดหนุนนักเรียนฝึกหัดครู หนึ่งชั้นเรียนเป็นการชั่วคราว ต่อมาในปี พศ 2498 ได้ยุบเลิกประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ( ป.กศ.) แทน โรงเรียนเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม 
 
 
 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2505 ได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคามเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม ขยายการเรียนการสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ( ป. กศ. ชั้นสูง) มีนายวิศาล ศิวารัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก

 

ปี พ.ศ. 2518 ได้ขยายการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี ( ครุศาสตรบัณฑิต) เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกสังคมศึกษา ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการจัดระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาเปลี่ยนจากผู้อำนวยการเป็นอธิการ โดยมี นายอรุณ มุขสมบัติ ได้ดำรงตำแหน่ง อธิการคนแรก

 

ปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูมหาสารคามได้เปิดสอนสาขาวิชาการอื่นซึ่งเป็นการขยายฐานทางวิชาการเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น คือเปิดสอนสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเปิดสอนทั้งในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเปิดสอนในโปรแกรมวิชาต่างๆ มากกว่า 40 โปรแกรมวิชา ตามหลักสูตร ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต ศิลปศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า " สถาบันราชภัฏ "ใช้คำภาษาอังกฤษว่า " Rajabhat Institute " แล้วต่อท้ายด้วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด นามนี้ได้รับพระราชทานเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ปี พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2535 เป็นต้นมา

 

พัฒนาการของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 เมื่อนับมาถึงปี 2542 นี้ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม มีอายุครบ 69 ปี ปัจจุบันสถาบันราชภัฏมหาสารคาม จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 มี รศ. ดร. สุวกิจ ศรีปัดถา เป็นอธิการบดี

 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปิดสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีจำนวน 52 โปรแกรมวิชา จำแนกเป็น 3 ปริญญา คือ ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ศศ.บ.) และวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) จุดเน้นอันสำคัญของสถาบันราชภัฏคือ " เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น " และจะเปิดสอนในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกต่อไปในอนาคต

 

ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" ใช้ชื่อภาษาว่า "Rajabhat Maha Sarakham University" ปัจจุบันมี รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศร ี เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการศึกษาดังนี้ 
  
ระดับที่เปิดสอน  
ปริญญาตรี 2 ปี(หลังอนุปริญญา)
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

คณะที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
 
ประเภทของนักศึกษา   
ภาคปกติ
เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.30 น.
นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 


ภาคพิเศษ
เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 18.30
โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ( กศ.บป.)
นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
นักศึกษาระดับปริญญาโท

 

ที่ตั้ง 
เลขที่ 80 ถนน นครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย ์ 44000 
โทรศัพท์  โทร. 0-4372-2118-9 
โทรสาร  0-4372-2117 
โฮมเพจ  http://www.rmu.ac.th    

 
 
   Tags: นักศึกษา ,มหาวิทยาลัย,ราชภัฏ,สถาบันราชภัฏ
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ แคมปัส
   
 
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
ร้อยเอ็ดชื่นชม เด็กเก่งทำคะแนน O-Net 100 คะแนนเต็ม
ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ผู้อำนวยกา...
19 เม.ย 2559 13:04 น.
ผู้ชม 213 0 ความคิดเห็น
การบินไทยจัด .. ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารอ...
30 มี.ค 2559 00:55 น.
ผู้ชม 207 0 ความคิดเห็น
 
Yamaha Brand Ambassador ชูภาพลักษณ์โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ
บริษัท สยามดนตรี ยามาฮ่า จำกัด ให้เกียร...
30 มี.ค 2559 01:35 น.
ผู้ชม 202 0 ความคิดเห็น
ร.ร.ปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติป...
05 มี.ค 2559 16:17 น.
ผู้ชม 270 0 ความคิดเห็น
 
 อธิการบดี มข. คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน18 ม.ค 2559 13:13 น.
 ออย ฮอร์โมน หรือ ฟรัง นรีกุล สอบติดคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น16 ธ.ค 2558 19:01 น.
 ขอเชิญพี่น้องชาวบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมงานคืนสู่เหย้า สืบสาน วัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยบัญชี18 พ.ย 2558 22:15 น.
 ทีมเพิท kpn ไอเดียกระฉูด ผุด Stop For Step แคมเปญเจ๋งๆ จากนิสิต ม.เกษตร18 พ.ย 2558 17:03 น.
 มรภ.ธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 255918 พ.ย 2558 16:42 น.
 1-6 ตุลาคม 58 หลีกเลี่ยงเส้นทาง ผ่าน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน01 ต.ค 2558 09:10 น.
 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
ร้อยเอ็ดชื่นชม เด็กเก่งทำคะแนน O-Net 100 คะแนนเต็ม
 
Yamaha Brand Ambassador ชูภาพลักษณ์โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ
 
การบินไทยจัด .. ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
 
ร.ร.ปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 
อธิการบดี มข. คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
 
 
 
  5 อันดับเรื่องยอดนิยมในหมวด
 
กาฬสินธุ์ จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 54
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนออกแบบภายในและมัลติมีเดีย
 
แทยัง (Tae Yang) แห่งวง Big Bang ทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
50 อันดับโรงเรียนในภาคอีสานคนเก่งสูงสุดแอดมิชชัน
 
 
 
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้