อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด   หน้าหลักแคมปัส | หนุ่มสาวหน้าใส | ทุนการศึกษา | เรียนต่อศึกษาต่อ | ข่าวและกิจกรรม | มหาลัยวิทยาลัย | พาเที่ยวโรงเรียน | ดูเรื่องย้อนหลัง | เว็บบอร์ดพูดคุย
 

อัพเดทคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของ มข. 55

 โพสต์เมื่อ 05 ส.ค 2555 12:27 น. เปิดอ่าน 6,234
 
ปรับขนาดตัวอักษร :
Share
 

อัพเดทคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของ มข. 55

 

สถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดของแต่ละสาขาของปี 2555 คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็น คะแนนสอบ 95% และ GPAX 5% แต่ละสาขาอาจมีจำนวนวิชาสอบไม่เท่ากัน และน้ำหนักในการคำนวณจะต่างกันไป

สาขา /คะแนนสูงสุด /คะแนนต่ำสุด

 

001: แพทยศาสตร์  83.152  69.218
002: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  59.835  50.766
003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด  54.301  50.218
004: พยาบาลศาสตร์  59.249  45.215
005: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  52.46  40.36

 

006: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  49.101  38.23
007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  49.402  44.692
008: ทันตแพทยศาสตร์  71.092  65.521
009: เภสัชศาสตร์  65.502  58.931
010: สัตวแพทยศาสตร์  63.295  55.001

 

011: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  44.794  30.362
012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร  40.702  32.318
013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง  44.763  31.151
014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  37.945  31.633
015: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา  57.386  39.357

 

016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  60.012  41.012
017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  61.536  33.422
018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  50.021  38.319
019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  55.375  36.421
020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ  48.722  37.131

 

021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  53.885  35.836
022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  49.014  40.803
023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี  53.076  37.735
024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  49.372  39.263
025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  45.882  36.625

 

026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  47.655  35.947
027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ  41.355  35.187
028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  53.653  37.364
029: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  53.009  40.579
030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  60.455  46.093

 

031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  60.948  43.846
032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  44.348  40.137
033: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป  59.3  37.273
034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  44.879  34.698
035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  63.717  32.875

 

036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  55.685  36.732
037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  69.939  38.81
038: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  68.647  52.201
039: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม  57.777  44.718
040: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  67.556  52.29

 

041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป  58.755  54.559
042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี  58.298  56.314
043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา  64.296  59.382
044: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์  62.739  55.492
045: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  61.36  55.845

 

046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  66.05  55.58
047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์)  55.083  51.519
048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์)  68.398  45.564
049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  51.389  44.598
050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา  52.514  43.506

 

051: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา  56.381  45.413
052: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  58.296  43.094
053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  68.9  37.715
054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์  43.414  40.063
055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  59.964  41.456

 

056: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  68.716  40.327
057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  40.15  40.15
058: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาจีน  46.07  40.058
059: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์  75.347  56.993
060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  80.517  56.903

 

061: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  85.59  57.546
062: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  69.039  57.837
063: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน  59.522  58.039
064: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์  54.43  43.539
065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  61.02  44.675

 

066: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  
067: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  47.513  46.035
068: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน  50.294  45.564
069: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์  43.973  39.164
070: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  46.483  39.47

 

071: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  41.097  40.208
072: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  43.519  40.248
073: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาจีน  45.545  39.011
074: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาบาลี  48.276  41.203
075: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์  43.643  43.109

 

076: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  54.117  40.175
077: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  41.581  41.581
078: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  77.524  40.52
079: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน  
080: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์  49.42  45.68

 

081: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  49.65  47.627
082: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  
083: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  
084: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน  68.05  45.243
085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์  73.733  56.769

 

086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  70.475  56.639
087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  66.14  57.727
088: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  81.799  67.705
089: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน  74.611  56.906
090: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์  56.725  46.268

 

091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  61.871  46.479
092: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  48.79  47.668
093: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  49.604  49.604
094: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน  49.095  46.456
095: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 


 
096: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี  50.678  48.834
097: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  56.626  45.792
098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน  74.055  50.574
099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)  67.226  51.026
100: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์)  69.299  53.799

 

101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์)  69.456  53.221
102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  63.787  53.443
103: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  69.487  69.487
104: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  58.822  54.51
105: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน  55.202  55.04

 

106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน  60.877  38.983
107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ  53.27  37.755
108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี  69.119  48.637
109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  63.971  43.072
110: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด  54.36  38.766

 

111: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  59.044  38.244
112: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  72.783  44.573
113: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์)  48.662  42.661
114: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์)  53.014  42.595
115: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  47.874  42.687

 

116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  
117: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  
118: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน  48.86  48.86
119: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์)  46.604  40.638
120: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์)  47.611  40.678

 

121: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  42.387  40.768
122: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  
123: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  
124: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาจีน 


 
126: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์)  67.536  33.058
127: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์)  70.822  27.824
128: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์)  48.673  32.107
129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์)  58.581  28.384
130: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์)  61.785  33.242

 

131: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์)  62.879  30.581
132: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์)  59.039  31.001
133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์)  61.575  31.052
134: เทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์)  35.35  35.35
135: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน  43.56  26.12

 

136: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์)  46.991  34.882
137: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์)  45.966  34.857
138: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)  41.855  34.253
139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)  46.424  34.195
140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต  45.36  31.179

 

141: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  43.719  32.917
142: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  39.422  30.726
143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  38.913  30.101
144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง  36.433  21.203
145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  40.376  31.243

 

146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)  48.01  33.263
147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)  53.213  33.407
150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร  37.001  27.676
151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  42.642  25.145

 
 
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ แคมปัส
   
 
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
ร้อยเอ็ดชื่นชม เด็กเก่งทำคะแนน O-Net 100 คะแนนเต็ม
ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ผู้อำนวยกา...
19 เม.ย 2559 13:04 น.
ผู้ชม 213 0 ความคิดเห็น
การบินไทยจัด .. ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารอ...
30 มี.ค 2559 00:55 น.
ผู้ชม 209 0 ความคิดเห็น
 
Yamaha Brand Ambassador ชูภาพลักษณ์โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ
บริษัท สยามดนตรี ยามาฮ่า จำกัด ให้เกียร...
30 มี.ค 2559 01:35 น.
ผู้ชม 204 0 ความคิดเห็น
ร.ร.ปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติป...
05 มี.ค 2559 16:17 น.
ผู้ชม 272 0 ความคิดเห็น
 
 อธิการบดี มข. คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน18 ม.ค 2559 13:13 น.
 ออย ฮอร์โมน หรือ ฟรัง นรีกุล สอบติดคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น16 ธ.ค 2558 19:01 น.
 ขอเชิญพี่น้องชาวบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมงานคืนสู่เหย้า สืบสาน วัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยบัญชี18 พ.ย 2558 22:15 น.
 ทีมเพิท kpn ไอเดียกระฉูด ผุด Stop For Step แคมเปญเจ๋งๆ จากนิสิต ม.เกษตร18 พ.ย 2558 17:03 น.
 มรภ.ธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 255918 พ.ย 2558 16:42 น.
 1-6 ตุลาคม 58 หลีกเลี่ยงเส้นทาง ผ่าน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน01 ต.ค 2558 09:10 น.
 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
ร้อยเอ็ดชื่นชม เด็กเก่งทำคะแนน O-Net 100 คะแนนเต็ม
 
Yamaha Brand Ambassador ชูภาพลักษณ์โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ
 
การบินไทยจัด .. ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
 
ร.ร.ปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 
อธิการบดี มข. คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
 
 
 
  5 อันดับเรื่องยอดนิยมในหมวด
 
กาฬสินธุ์ จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 54
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนออกแบบภายในและมัลติมีเดีย
 
แทยัง (Tae Yang) แห่งวง Big Bang ทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
50 อันดับโรงเรียนในภาคอีสานคนเก่งสูงสุดแอดมิชชัน
 
 
 
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: อัพเดทคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของ มข. 55
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้