อีสานไกด์ ดอทคอม ค้นหา สารบัญเว็บอีสาน ข่าว หาเพื่อน ฟังหมอลำออนไลน์ โฮงมูลมังอีสาน ตลาดซื้อขาย ดูทั้งหมด   หน้าหลักแคมปัส | หนุ่มสาวหน้าใส | ทุนการศึกษา | เรียนต่อศึกษาต่อ | ข่าวและกิจกรรม | มหาลัยวิทยาลัย | พาเที่ยวโรงเรียน | ดูเรื่องย้อนหลัง | เว็บบอร์ดพูดคุย
 

สสวท. หนุนโรงเรียนใช้สื่อออนไลน์ แสวงหาความรู้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 โพสต์เมื่อ 19 พ.ค 2559 11:37 น. เปิดอ่าน 155
 
ปรับขนาดตัวอักษร :
Share
 

สสวท. หนุนโรงเรียนใช้สื่อออนไลน์ แสวงหาความรู้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

สสวท. ได้พัฒนาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เน้นหลักการแสวงหาความรู้ เช่น แบบเรียน คู่มือครู ชุดการสอน วัสดุเสริม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ เกม ภาพประกอบการสอน วีดิโอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์

 

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สสวท. ได้ผลิตสื่อออนไลน์ออกมาจำนวนมาก เช่น ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (http://learningspace.ipst.ac.th) ระบบการสอบออนไลน์ (http://onlinetesting.ipst.ac.th) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA (http://ipst-pisatest.ipst.ac.th) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (http://fieldtrip.ipst.ac.th) พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ (http://escivocab.ipst.ac.th) นิตยสาร สสวท. ออนไลน์ (http://emagazine.ipst.ac.th) คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ ฯ (http://www.scimath.org) และอีกหลากหลายสื่อ ซึ่งทั้งหมดนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

IPST Learning Space เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้ทั้ง 12 ชั้นปี สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 6 ระบบ ดังนี้

 

1. ระบบอบรมครู แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสามารถใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพเทคนิคการสอน
2. ระบบการสอบออนไลน์ ครูสามารถจัดชุดข้อสอบให้นักเรียนทำ หรือให้นักเรียนจัดชุดข้อสอบตาม
ความสนใจ เพื่อทดสอบความรู้ของตนเอง และสามารถตรวจคำตอบ พร้อมดูเฉลยข้อสอบได้ทันที
3. ระบบโรงเรียน ให้บริการด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้
อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ภายในโรงเรียน
4. ระบบคลังสื่อดิจิทัล ให้บริการแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไปในการเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ ครูสามารถเลือกสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนักเรียน นักเรียนหรือผู้สนใจก็สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
5. ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นชุมชนออนไลน์ ที่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสร้างสรรค์
6. ระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ครูสามารถเรียนรู้เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตัวเอง และสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

 

 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้องกับระดับของผู้เรียน ทำให้มีทักษะ กระบวนการคิดที่มีความทันสมัย ความถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ซึ่งแต่ละแหล่งเรียนรู้มีข้อมูล

 

 

โดยละเอียดที่ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องได้ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อมูลทั่วไปเนื้อหาสาระ ใบความรู้เพิ่มเติม รูปภาพ คลิปอธิบายความรู้ และวีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้นั้น ๆคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

 

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิคอยตอบข้อสงสัยหรืออุปสรรคในการเรียนการสอน รู้สึกเสมือนว่ามีแหล่งเรียนรู้และที่ปรึกษาอยู่ใกล้ตัว ข้อมูลในเว็บไซต์นำมาจากองค์ความรู้ของ สสวท. ที่มีสะสมอยู่จำนวนมาก เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่สนใจใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่างๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ส่วนคำศัพท์หมวดอื่นๆ ที่มีอยู่ก็จะทยอยนำมาเพิ่มตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

 

 

สะเต็มศึกษาสู่ชีวิตและอาชีพ หรือ STEM for Life มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีตัวอย่างการเชื่อมโยงหลักการต่างๆ กับประเด็นหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจผ่านการเล่าเรื่องแบบบทสนทนา การอธิบายเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ในอาชีพต่างๆ และการทดลองหรือประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหา เป็นต้น เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ อีกทั้งเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่กับ สสวท. ในเว็บไซต์ STEM for Life เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยอีกด้วย

 

 

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไปได้

 

 

ครูผู้สอนจะต้องทำแผนการสอนไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม และจะเตรียมการล่วงหน้าว่าจะสอนเนื้อหาใดบ้าง ดังนั้น ครูจะสามารถใช้ทรัพยากรหรือข้อมูลที่มีอยู่ในคลังความรู้ หรือในระบบบริการที่ สสวท. จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอน และจัดหาสื่อประกอบชั้นเรียนรับมือเปิดเทอม หรือสำหรับนักเรียนเองก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตัวเองทั้งในช่วงปิดเทอมและเปิดเทอม หรือถ้านักเรียนยังเป็นเด็กเล็กก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ผ่านการแนะนำของผู้ปกครอง โดยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของ สสวท. เหล่านี้มีให้เข้าถึงได้ตลอดเวลา ทุกเวลา ทุกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว


 

ขอบคุณข้อมูลข่าว : วีระเดช คชเสนีย์   thainews.prd.go.th

 
 
   
  ผู้โพสต์ : เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ แคมปัส
   
 
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
Yamaha Brand Ambassador ชูภาพลักษณ์โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ
บริษัท สยามดนตรี ยามาฮ่า จำกัด ให้เกียร...
30 มี.ค 2559 01:35 น.
ผู้ชม 204 0 ความคิดเห็น
ร.ร.ปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติป...
05 มี.ค 2559 16:17 น.
ผู้ชม 272 0 ความคิดเห็น
 
การบินไทยจัด .. ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารอ...
30 มี.ค 2559 00:55 น.
ผู้ชม 209 0 ความคิดเห็น
อธิการบดี มข. คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี...
18 ม.ค 2559 13:13 น.
ผู้ชม 251 0 ความคิดเห็น
 
 ออย ฮอร์โมน หรือ ฟรัง นรีกุล สอบติดคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น16 ธ.ค 2558 19:01 น.
 ขอเชิญพี่น้องชาวบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมงานคืนสู่เหย้า สืบสาน วัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยบัญชี18 พ.ย 2558 22:15 น.
 ทีมเพิท kpn ไอเดียกระฉูด ผุด Stop For Step แคมเปญเจ๋งๆ จากนิสิต ม.เกษตร18 พ.ย 2558 17:03 น.
 มรภ.ธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 255918 พ.ย 2558 16:42 น.
 1-6 ตุลาคม 58 หลีกเลี่ยงเส้นทาง ผ่าน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน01 ต.ค 2558 09:10 น.
 เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านทุ่งนา จ.ตรัง03 ก.ย 2558 20:01 น.
 
  5 อันดับเรื่องอัพเดทใหม่ล่าสุด
 
ร้อยเอ็ดชื่นชม เด็กเก่งทำคะแนน O-Net 100 คะแนนเต็ม
 
Yamaha Brand Ambassador ชูภาพลักษณ์โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ
 
การบินไทยจัด .. ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6
 
ร.ร.ปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 
อธิการบดี มข. คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
 
 
 
  5 อันดับเรื่องยอดนิยมในหมวด
 
กาฬสินธุ์ จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 54
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนออกแบบภายในและมัลติมีเดีย
 
แทยัง (Tae Yang) แห่งวง Big Bang ทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
50 อันดับโรงเรียนในภาคอีสานคนเก่งสูงสุดแอดมิชชัน
 
 
 
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ติดต่อสอบถาม แนะนำติดชมเว็บ แจ้งปัญหาการใช้งานและ สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ เว็บมาสเตอร์ อีสานไกด์ ดอทคอม คลิกที่นี่
 
         
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: สสวท. หนุนโรงเรียนใช้สื่อออนไลน์ แสวงหาความรู้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
   
 
 
ร่วมแสดงความคิด :
ชื่อ :
อีเมล :
ข้อความ :
ภาพ :
กรอกรหัส :
 
 
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@esanguide.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้